Zmluvné podmienky

Toto sú VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ použitia platné pre našu službu a pre našich účastníkov. Odteraz bude osoba, ktorá získa ktorúkoľvek zo služieb Neolo.com, ďalej označovaná ako „Účastník“. Využívanie zmluvných služieb predpokladá úplné prijatie týchto podmienok:

1 - Obsah

Služby uzatvorené so spoločnosťou Neolo.com sa musia využívať výlučne na zákonné účely. Používanie akýchkoľvek služieb zmluvne dohodnutých s Neolo.com, ktoré porušujú akékoľvek miestne, národné alebo medzinárodné právo, je prísne zakázané. Pri používaní služieb, ktoré sú predmetom zmluvy so spoločnosťou Neolo.com, predplatiteľ nebude môcť: šíriť alebo prenášať nezákonné, urážlivé, urážlivé, rasistické, urážlivé informácie alebo akýkoľvek iný druh nevhodných informácií, či už prostredníctvom fotografií, textov, reklamných bannerov alebo odkazov na externé stránky, ako aj publikovať, prenášať, reprodukovať, distribuovať alebo využívať akékoľvek informácie alebo softvér, ktorý obsahuje vírusy alebo akékoľvek iné škodlivé komponenty, softvér alebo iný materiál, ktorý nie je originálny (pirátsky), porušuje práva duševného vlastníctva, publikuje alebo poskytuje materiál alebo zdroje informácií o hackovaní, crackovaní alebo iných informáciách, ktoré spoločnosť Neolo.com považuje za nevhodné. Akékoľvek použitie systému na nezákonné účely umožní spoločnosti Neolo.com pozastaviť zmluvné služby bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete nahlásiť službu alebo doménu, ktorá sa používa na nezákonné účely, kontaktujte naše výskumné oddelenie na adrese: abusos@neolo.com

2 - Odopretie alebo odvolanie z funkcie

Spoločnosť Neolo.com si vyhradzuje právo odmietnuť pozastavenie alebo zrušenie služieb, na ktoré sa predplatiteľ zaviazal s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho, ak účastníkovi dôjde k správaniu alebo činnosti, ktoré spoločnosť Neolo.com považuje za zneužitie alebo porušenie niektorej z podmienok, pravidiel a podmienok. vystavené tu, s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho, a nenesie zodpovednosť za následky, ktoré by mohli z tohto dôvodu vyplynúť. Táto situácia zahŕňa aj prípady, keď technická oblasť Neolo.com zruší službu na účty, ktoré spôsobujú činnosti, ktoré neumožňujú správne fungovanie ostatných používateľov. Každý prípad pozastavenia sa vyhodnotí a v prípade potreby bude poskytnuté administratívne odstúpenie klienta. Účastník taktiež akceptuje a je informovaný, že Neolo si vyhradzuje právo natrvalo odstrániť, pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek zmluvnú službu, informácie alebo obsah hostingu účastníka, ak je to potrebné z prevádzkových alebo obchodných dôvodov a nie je potrebné žiadne iné oznámenie ako Nasledujúce podmienky. Rovnako môže spoločnosť Neolo.com požadovať ďalšie informácie na overenie účtu zákazníka a na hodnotenie správania zákazníka môže využívať služby tretích strán zamerané na boj proti podvodom (napríklad MaxMind). Neolo.com môže od zákazníka zadržať platbu na 30 pracovných dní pre zákazníkov, ktorí môžu byť klasifikovaní ako nedôveryhodní alebo ktorí neoverujú svoj účet prostredníctvom platnej identifikácie Neolo.com.

3 - Programy a skripty

V prípade hostenia účtov, ktoré majú oprávnenie na vykonanie, predplatiteľ môže nainštalovať a vykonať skripty, ktoré považuje za vhodné. Neolo.com si však vyhradzuje právo deaktivovať akýkoľvek skript alebo softvér nainštalovaný predplatiteľom, ktorý ovplyvňuje normálne fungovanie serverov a poškodzuje ostatných klientov, ktorí na nich hosťujú stránky. Na druhej strane akýkoľvek softvér alebo aplikácia, ktorú inštaluje užívateľ na serveroch Neolo.com, na zdieľaných aj vyhradených serveroch, musí mať zodpovedajúcu používateľskú licenciu, ktorá zaručuje práva používateľa. V prípade žiadosti o overenie licencie od subjektu, ktorý vlastní nainštalovaný softvér, bude služba pozastavená, kým užívateľ nepredloží príslušné povolenia pre uvedenú inštaláciu.

4 - Distribúcia súborov

Webové stránky, ktorých účelom je distribúcia a ukladanie súborov (napr. Fotogalérie, MP3, knižnice programov na stiahnutie, videa, veľké komprimované súbory atď.), Sa budú posudzovať od prípadu k prípadu. Neolo.com si však vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť takéto účty. Stránka sa môže považovať za súčasť tejto charakteristiky, ak je viac ako 5% jej obsahu venovaných archívom na distribúciu. V prípade opakovaného porušenia je potrebné, aby bola vaša stránka znovu aktivovaná, musíte zaplatiť pokutu zodpovedajúcu 50 USD.

5 - Spotreba prenosu (šírka pásma)

Všetky hostingové plány okrem neobmedzeného plánu, ktorý sa spracuje okamžite, zahŕňajú určité množstvo mesačnej prevádzky. Ak prekročíte limit prenosu, pri registrácii služby budete upozornený na e-mailovú adresu, ktorú ste nastavili ako hlavný kontakt. Obmedzenie nie je možné odstrániť, ak je vaše stránky často prekročené, môžete požiadať o predĺženie svojho plánu, aby ste dosiahli vyššiu prenosovú rýchlosť a zabránili možným blokovaniam webovej služby.

6 - Hostiteľská zmluva

Neexistuje žiadna implikovaná záruka alebo povinnosť, ktorá nie je v tomto dokumente výslovne uvedená, pokiaľ ide o vzťah medzi účastníkom a spoločnosťou NEOLO.COM. Po vyžiadaní plánu a odoslaní potvrdzovacieho e-mailu s údajmi o objednávke budete mať 30 dní na vykonanie príslušnej platby. Po zaplatení za službu je potrebné ju informovať z oblasti zákazníka, KDE JE PRÍSTUP NA HLAVNEJ STRÁNKE STRÁNKY, v možnosti: „Upozorniť na platbu“, aby sa aktivácia alebo Obnovenie služby. Zadanie platobných údajov nezaručuje, že vaša platba môže byť overená, zákazník si môže po podrobnom odhadnutí doby oneskorenia zobraziť stav vašej platby z OBLASTI ZÁKAZNÍKA. Po overení platby budete informovaní prostredníctvom e-mailu v kontaktnom e-maile. V prípade, že naše administratívne oddelenie nemôže overiť vašu platbu, bude táto správa o platbe odstránená, oznámenie bude zaslané e-mailom a vy musíte znova o tom informovať priložením naskenovaného potvrdenia o platbe.

Odhlásiť sa zo služby:
Ak chcete zrušiť odber služby, zákazník musí požiadať a potvrdiť ju z klientskeho panela na adrese customers.neolo.com. Ak tak neurobí a služba bude naďalej aktívna, spoločnosť Neolo si vyhradzuje právo konať spôsobom, ktorý považuje za potrebný na vyzdvihnutie služby.

7 - Dôvernosť

Neolo.com bude zachovávať dôvernosť a bezpečnosť informácií poskytnutých predplatiteľom na zhromažďovanie služby, ako je opísané v zákone o ochrane údajov.

8 - Strata dát

Neolo.com nezodpovedá za stratu dát na serveri z akéhokoľvek dôvodu. Za udržiavanie zálohy stránky je zodpovedný používateľ. Za zaistenie bezpečnosti e-mailov systému webmail je tiež zodpovedný používateľ. Neolo.com nevytvára zálohy (záložné kópie) účtov väčších ako 35GB (35840Mb). Predplatiteľ musí preto prijať preventívne opatrenia na zabezpečenie ich ochrany. V prípade, že klient požaduje obnovenie alebo získanie zálohy svojho hostingového účtu, musí zaplatiť 50 USD za prácu potrebnú na dokončenie úlohy.

9 - Oneskorenia prenosu domén

Neolo.com nezodpovedá za oneskorenia v registrácii domén a prevodoch DNS spôsobené tretími stranami alebo používateľom, ktorý získava naše služby.

10 - Platby a splatnosti

Základnou menou je USD. V prípade, že klient neuskutoční platbu a upozorní na ne prostredníctvom zákazníckej oblasti, si spoločnosť Neolo.com vyhradzuje právo dočasne pozastaviť webovú stránku. Za reaktiváciu sa musí zaplatiť suma zodpovedajúca nákladom na obnovenie služby a znovu sa aktivuje až po overení akreditácie platby. V prípade nezaplatenia 20 kalendárnych dní po dátume exspirácie bude konečné zrušenie vašich stránok s príslušným vymazaním všetkých informácií hostených používateľom. Týmto spôsobom užívateľ stráca nárok na vymazané informácie. Platba za službu sa vykonáva mesačne vopred, ročne, štvrťročne alebo mesačne, ako je uvedené v podrobnostiach plánu. V platobných prostriedkoch, v ktorých je nevyhnutná komunikácia s klientom o informovaní a individualizácii uskutočnenej platby, si spoločnosť Neolo vyhradzuje právo preventívne pozastaviť alebo zrušiť účet zákazníka, kým tento klient neoznámi uvedenú platbu a spoločnosť Neolo.com nevydá potvrdenie tejto platby.

upresnenie:

1 - V prípade, že plán hostenia zahŕňa doménu po dosiahnutí jej platnosti, doména sa automaticky prepne do pozastavenia a zmení sa jej platnosť. Držiteľ bude mať 10 dní na zaplatenie rovnakej ceny za obnovovaciu cenu stanovenú serverom Neolo.com a po týchto 10 dňoch musí byť zaplatených ďalších 90 dolárov za doménu (s výnimkou miestnych domén, ktoré závisia od regulácie každej krajiny). jeho obnovenie) a za ktoré klient akceptuje, že spoločnosť Neolo.com nezodpovedá) plus cena za obnovenie webhostingu tak, aby sa znova aktivovala prevádzka domény a hosting. Neolo nezaručuje, že doména môže byť obnovená o viac, ako je platba. V prípade nemožnosti obnoviť doménu, Neolo uhradí účastníkovi sumu zaplatenú za obnovu domény, ktorá nemôže nikdy prekročiť 11 U $ D (jednorazová platba).

2 - V prípade plánov výlučne na registráciu medzinárodných domén sa doména po uplynutí platnosti automaticky prepne do pozastavenia a zmení status, ktorého platnosť vypršala. Držiteľ bude mať 10 dní na zaplatenie rovnakej ceny za obnovenie stanovenej spoločnosťou Neolo.com a po týchto 10 dňoch musí byť zaplatených ďalších 90 dolárov plus cena za obnovenie, aby sa reaktivovala prevádzka domény. Neolo nezaručuje, že doména môže byť obnovená o viac, ako je platba. V prípade nemožnosti obnoviť doménu, Neolo uhradí účastníkovi sumu zaplatenú za obnovu domény, ktorá nemôže nikdy prekročiť 11 U $ D (jednorazová platba).

11 - Rozdelenie platieb na bežný účet

Bežný účet klienta na serveri Neolo.com pracuje s modalitou: súčet debetov a kreditov. Týmto spôsobom sa každá platba, ktorú zadá klient, pripíše ako prvá k prvému obnoveniu administratívne aktívnej a / alebo POZASTAVENEJ administratívnej služby. Ak nedôjde k žiadnemu predĺženiu platnosti, suma sa pripočíta k čakajúcim nákupom alebo sa pri budúcich nákupoch alebo obnoveních priradí ako VÝHODY.

12 - Úpravy

Neolo.com si vyhradzuje právo na zmenu charakteristík a cien ponúkaných plánov a / alebo služieb. Akékoľvek oznámenie, ktoré ovplyvňuje technické charakteristiky ponúkaných služieb, sa uskutoční priamo prostredníctvom našich webových stránok na internete. Samotné využívanie služieb spoločnosti Neolo znamená prijatie zmien a / alebo aktualizácií tohto dokumentu.

13 - Zásady anti-spamu (odosielanie nevyžiadanej reklamy)

Spolu s rastom internetu narastá aj zneužívanie e-mailov. Ľudia sa veľmi hnevajú na SPAM a posielajú sťažnosti poskytovateľom. Z tohto dôvodu musíme zaujať prísne stanovisko týkajúce sa nevyžiadanej pošty. Predplatiteľ sa zaväzuje, že nevyžiadanú reklamu bude prenášať prostredníctvom e-mailu alebo akýmkoľvek iným spôsobom na internete prostredníctvom reklamy akýchkoľvek služieb hostených na serveri Neolo.com, a to buď prostredníctvom služieb s nami uzatvorených alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek iného poskytovateľa služieb. Nedodržanie tohto bodu bude mať za následok okamžité pozastavenie a bez predchádzajúceho oznámenia o zmluvných službách. Všetky generované výdavky budú účtované na účet používateľa. Ak sa zistí odosielanie nevyžiadanej pošty používateľom, účet bude pozastavený a musí byť zaplatený 50 USD - poplatok za opätovné otvorenie účtu. Ak toto pravidlo bude pokračovať, bude účet odstránený z našich serverov a ako je uvedené vyššie, používateľ musí znášať vzniknuté náklady a poškodiť ostatných používateľov toho istého servera. Ak je služba pozastavená prostredníctvom SPAMu, na príslušné miesto sa umiestni pozastavovacia obrazovka. Táto obrazovka bude odstránená ihneď po overení platby pokuty.

14 - Hromadné doručovanie pošty

Uvádza sa, že hromadné odosielanie nie je povolené, pretože je ovplyvnená prevádzka servera, z ktorého je odoslaná. Ak má účastník určitý počet používateľov, ktorí majú záujem o určité informácie o svojej spoločnosti alebo službe, pred odoslaním príslušnej pošty kontaktujte technickú oblasť na customers.neolo.com, aby mohli poskytnúť potrebné pokyny, aby nevznikali konflikty akéhokoľvek druhu. V prípade hromadnej pošty bude účet okamžite pozastavený technickým oddelením našej spoločnosti. Obnoví sa to až vtedy, keď účastník kontaktuje uvedené oddelenie s cieľom objasniť situáciu a spoločnosť Neolo.com sa domnieva, že neexistuje žiadne riziko „zákazu“ adresy IP poštového servera alebo nasýtenia serverov.

15 - Politika zameraná proti phishingu

Pozastavenie a / alebo zrušenie služby pred detekciou phishingu z webovej stránky hostenej na serveri Neolo.com „Phishing“ je spôsob súvisiaci so získavaním informácií na vykonanie krádeže podvodov a / alebo krádeží identity. Pozostáva zo získavania informácií, ako sú čísla kreditných kariet, heslá, informácie o účtoch alebo iné osobné údaje, prostredníctvom podvodu. Tento druh podvodu sa zvyčajne prijíma prostredníctvom e-mailov alebo automaticky otváraných okien. Neolo.com podporuje medzinárodné organizácie v boji proti phishingu na internete. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou phishingu, postupujte takto:

 • Okamžite nahláste podvod na technickú podporu zo strany customers.neolo.com> Kontakt
 • Poskytnite podrobnosti scammera, napríklad prijaté správy, príslušnému orgánu prostredníctvom Internetového centra hlásenia podvodov https://www.ic3.gov. Toto stredisko pracuje po celom svete v spolupráci s právnymi orgánmi s cieľom rýchlo uzavrieť podvodné webové stránky a identifikovať osoby zodpovedné za podvod

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje boli ukradnuté alebo ohrozené, mali by ste ich tiež oznámiť FTC https://www.ftc.gov

 • Ak je zákazník priamo zodpovedný, pozastavenie bude konečné a nezvratné.
 • Ak boli v aplikáciách nainštalovaných na tento webový priestor na tento účel použité chyby zabezpečenia, musíte sa zaviazať ich opraviť a odstrániť škodlivé súbory z vášho webu.

Ak dôjde k opätovnému útoku, musíte znova aktivovať svoju stránku, aby ste zaplatili pokutu vo výške 50 USD, pričom sa znova zaväzujete opraviť zraniteľné miesta a odstrániť škodlivé súbory svojej stránky. Ak sa potom váš účet na tento účel použije znova, pristúpime k jeho definitívnemu a nezvratnému zrušeniu. Ak chcete nahlásiť službu alebo doménu, ktorá sa používa na nezákonné účely, kontaktujte prostredníctvom nášho výskumného oddelenia abusos@neolo.com

Rovnako môžu hostiteľské plány ukladať výlučne súbory zodpovedajúce webovým stránkam. Videá vo formáte .zip, .t.g.gz alebo iné rozšírenia, ktoré presahujú veľkosť 100 MB, sa budú posudzovať okamžite a spoločnosť Neolo.com ich môže okamžite odstrániť bez konzultácie s klientom, aby sa udržala stabilita a obratnosť serverov webhostingu. Toto odstránenie obsahu nezakladá poskytovateľovi žiadne právo na kompenzáciu. Na ukladanie veľkých súborov (väčších ako 100 MB) si musí klient prenajať službu VPS.

16 - Peniaze späť (právo na vrátenie peňazí)

Právo požadovať vrátenie peňazí doručených spoločnosti Neolo.com ako platbu za poskytnuté služby bude platné iba vtedy, ak služba zodpovedá iba jednému z nasledujúcich plánov:

 • Plan 0, Plan 1, Unlimited Plan, Reseller Plans, Premium Plans.

Okrem toho, aby sa mohla zvážiť takáto žiadosť o úhradu, musia byť splnené tieto požiadavky:

 • Žiadosť musí byť doručená spoločnosti Neolo.com pred prvými 30 dňami pôvodnej služby. V prípade úprav plánu sa berie do úvahy dátum zakúpenia prvej služby.
 • Program, pre ktorý sa požaduje MoneyBack, musí byť AKTÍVNY. Ak chcete, aby bola možnosť MoneyBack overená, NESMÚTE pred žiadosťou o vrátenie prostriedkov alebo počas nej požiadať o odhlásenie zo služby.
 • Žiadosť bude platná iba v prípade, ak služba nebola poskytnutá alebo ak bol prestoj väčší ako 90% za rok, merané s webom siteuptime.com. Za administratívne výdavky, ktoré sa nevracajú, sa účtuje poplatok za zazmluvnenie 15%.
 • Neolo.com nevracia platby v prípade pozastavenia hostiteľských účtov za porušenie autorských práv alebo platby uskutočnené prostredníctvom platformy PayU alebo Payssion (kreditnou kartou alebo v hotovosti). Vrátené budú iba platby vykonané prostredníctvom služby PayPal.

Po prijatí žiadosti o preplatenie a po splnení vyššie uvedených požiadaviek spoločnosť Neolo.com vyhodnotí žiadosť, a ak je to možné, bude jej suma preplatená dohodnutými prostriedkami. Výška náhrady nebude zahŕňať sumy výdavkov na provízie, ktoré sa uplatňujú pri niektorých spôsoboch platby. Vrátenie platby môže trvať 20 až 40 pracovných dní. SSL, licencie, registrácie, obnovenia a prevody domén sa za žiadnych okolností nevracajú. O vrátenie platby je možné požiadať len do 30 dní od pôvodného uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby, po uplynutí tejto doby používateľ akceptuje, že nebude možné preplatiť.

17 - Registrácia domén

Spracovanie domény, za ktorú sa platí registrácia spoločnosti Neolo.com, závisí od dostupnosti v čase registrácie u príslušného subjektu. Tento postup sa začína až po overení akreditácie platby. Po spracovaní domény nie je možné upravovať znaky domény a sumu, ktorú zaplatila, nemožno vrátiť. Vykonaním akéhokoľvek postupu súvisiaceho s doménou na serveri Neolo.com súhlasíte s podmienkami stanovenými medzinárodnou entitou ICANN Neolo.com potvrdzuje dostupnosť v čase dokončenia objednávky prostredníctvom servera whois príslušného operátora TLD. Neolo.com nezodpovedá za informácie obsiahnuté v databáze WHOIS operátora TLD, pretože sa poskytuje bez akejkoľvek záruky alebo záruky týkajúcej sa jej presnosti.

Ak je doména, ktorú zákazník zadal v objednávke, zistená ako obsadená alebo neplatná, bude poskytnutá možnosť odoslania alternatívnej domény, pričom sa zachová rovnaké rozšírenie ako v prípade vybranej v nákupe. Detekcia a hlásenie rušnej alebo neplatnej domény sa vykonáva, keď už doména má overený krok platby a registrácie. Oznámenie sa uskutoční e-mailom s pokynmi na odoslanie alternatívneho mena. Neolo.com môže pozastaviť doménu z technických alebo administratívnych dôvodov, pričom klient má možnosť komunikovať s oblasťou Platby zo svojej klientskej oblasti na vyriešenie. Po uplynutí platnosti sa doména automaticky prepne do pozastavenia a zmení sa jej platnosť.

Držiteľ bude mať 10 dní na zaplatenie rovnakej ceny za obnovenie stanovenej spoločnosťou Neolo.com a po uplynutí týchto 10 dní musí byť zaplatených ďalších 90 dolárov plus cena za obnovenie, aby sa reaktivovala prevádzka domény. Po 15 dňoch od dátumu vypršania platnosti domény bude odstránená.

18 - Obnova domény

Obnovené budú iba domény, ktoré boli pôvodne zaregistrované spoločnosťou Neolo.com bez výnimky. Domény, ktoré nie sú v tejto situácii, majú možnosť previesť ich na Neolo.com, pričom túto zmenu musia vykonať minimálne 30 dní pred dátumom vypršania platnosti. Proces obnovy sa spustí až po overení platby, aj keď nezaručuje obnovenie domény. Obnovenie domény bolo možné len vtedy, ak bola platba vykonaná včas a formou, inak to nebude možné. Neolo.com tiež nezaručuje ani nepreberá zodpovednosť, ak doménu nemožno obnoviť. Domény .com.es, .es, .com.pe a .pe je potrebné obnoviť 60 dní pred vypršaním platnosti, aby sa zabránilo vstupu do obdobia na uplatnenie. Domény .com.au a .au je potrebné obnoviť 90 dní pred vypršaním platnosti, aby sa predišlo prechodu do obdobia na uplatnenie.

19 - Prenos domény

Je to služba, ktorú Neolo.com vykonáva zdvorilo so svojimi zákazníkmi. Neolo.com nezodpovedá za správne dokončenie postupov prenosu iniciovaných v registračnej oblasti, pretože to závisí výlučne od subjektu, v ktorom je doména pôvodne doménou. Uvoľnite danú doménu včas a že e-maily odoslané na e-mailovú adresu administratívneho kontaktu domény v pôvodnej registračnej entite sú správne zodpovedané. Spätná väzba sa neuskutočňuje, pretože server Neolo.com platí na začiatku procesu. Proces prevodu sa začína až po overení akreditácie platby Je zodpovednosťou klienta, ktorý proces prevodu zaplatí, overí, či je doména v pôvodnom registračnom subjekte v aktívnom stave alebo je v poriadku a zadá kód prevodu. z oblasti vášho klienta. Na to, aby sa do prevádzanej domény mohol pridať rok obnovenia, musí to trvať dlhšie ako 45 dní od dátumu vytvorenia alebo obnovenia v inej entite.

20 - Maximálny počet odoslaných e-mailov

Limit odosielania e-mailov povolených serverom Neolo.com v jeho individuálnych plánoch a predajcoch je 150 e-mailov za hodinu pre každú doménu a každý vytvorený hostingový účet. Ak sa zistí nadmerný počet e-mailov, bude odosielanie odchádzajúcich správ blokované až do konca hodiny od začiatku pozastavenia blokovania odchádzajúcich správ.
Najbežnejšie príčiny pozastavenia sú:

- Chyba zabezpečenia webovej adresy pri odosielaní e-mailov. V týchto prípadoch pozastavenie nemá žiadne náklady na reaktiváciu a aktivuje sa, len čo používateľ komunikuje a koordinuje s technickou oblasťou riešenie zraniteľnosti. - Použitie e-mailového účtu výlučne na odosielanie nevyžiadanej pošty. Výsledkom týchto prípadov je pozastavenie účtu, otvorenie prípadu sledovania a vygenerovanie príslušnej faktúry. Účet bude znovu aktivovaný až po overení platby dlhu. DÔLEŽITÉ: Tieto obmedzenia platia iba pre jednotlivé plány a predajcov nájdených na zdieľaných serveroch. Obmedzenie vyhradených serverov a VPS závisí iba od kapacity zariadenia (hardvér).

21 - Komunikácia s technickou podporou a oblasť platieb.

Optimálny spôsob kontaktovania je cez customers.neolo.com. Hodiny telefonickej služby sú pondelok až piatok od 10:00 do 20:00 GMT -3. Na e-maily a lístky sa odpovedá 24 hodín denne, 365 dní v roku.

22 - Povolené hostiteľské plány a počet účtov

Jednotlivé bytové plány sa uvádzajú takto:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Neobmedzený plán (umožňuje viac ďalších domén, ale všetky musia byť vo vlastníctve majiteľa účtu) Prémiové plány

Individuálne ubytovanie sa chápe ako možnosť usporiadania jednej webovej stránky. Nižšie sú uvedené viaceré plány ubytovania:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Viacnásobným hosťovaním sa rozumie možnosť vytvorenia obmedzeného počtu hostiteľských účtov, ktorá je určená podľa zmluvného plánu, z povoleného ovládacieho panela WHM. Každý z týchto hostingových účtov vám umožní hosťovať jednu webovú stránku. Hosting webových stránok sa uskutoční výhradne pomocou nástrojov, ktoré povolila web Neolo.com. Úpravy zmluvnej služby, ktorých výsledkom je hosťovanie viacerých webových stránok, ako sú povolené, uvedené v charakteristikách plánu, sa za žiadnych okolností nepovoľujú. Akcie, ako sú napríklad (ale nielen): domény addon pomocou smerníc APACHE v súbore .htaccess, presmerovania s kódom PHP alebo iným jazykom atď., Sa budú považovať za nesúlad. V prípade, že účastník vznikol pri vyššie opísanej činnosti, okamžité prerušenie služby bude pokračovať bez predchádzajúceho upozornenia, až kým nebude situácia normalizovaná. Tradičné zdieľané hostingové účty (plán 0, plán 1 a neobmedzený plán), ako aj plány distribútorov, budú obmedzené na 768 MB pamäte RAM a vo výnimočných prípadoch na 1 GB pamäte RAM. V plánoch Premium Hosting, VPS Hosting a Dedicated Servers budú pamäte RAM uvedené v každom z týchto plánov.

23 - Migrácie

Migrácia je bezplatná v prípade, že predchádzajúci poskytovateľ webhostingu používa cPanel a má možnosť vykonať úplné zálohy. V opačnom prípade technický tím zváži v závislosti od času, ktorý bude trvať na vykonanie migrácie, či už je to spojené alebo nie. Migrácie trvajú 3 až 10 pracovných dní podľa dostupnosti času. V prípade, že nemáte cPanel u predchádzajúceho poskytovateľa, je možné migrovať iba web, ale nie e-mailové účty. Migráciu týchto služieb je možné vykonať iba vo výnimočných prípadoch a za dohodnutý dodatočný poplatok. Migrácie sa vykonávajú od pondelka do piatku. Môžu sa vykonávať výnimočne cez víkendy, ale iba po predchádzajúcej dohode medzi klientom a poskytovateľom.

24 - Uplatniteľné právne predpisy a zodpovednosť predajcu

Právomoc a rozhodné právo. Všetky spory alebo spory vyplývajúce z tejto prihlášky budú postúpené do jurisdikcie príslušných súdov federálneho hlavného mesta, Argentína. Táto zmluva sa bude riadiť zákonmi Argentínskej republiky. Neolo.com nemá žiadny zmluvný vzťah s koncovým zákazníkom, ktorý zmluvu poskytuje služby „predajcovi“ služby. Podmienky a pravidlá uvedené v tomto dokumente môžu byť zmenené spoločnosťou Neolo.com bez predchádzajúceho upozornenia, a to oznámením prostriedkami, ktoré považuje za potrebné.

25 - Cotizaciones en moneda local

Hodnoty zobrazené v dolároch (USD) na tejto stránke boli vypočítané podľa výmenného kurzu dňa centrálnej banky vašej krajiny. V čase nákupu bude transakcia vykonaná na základe prepočtu miestnej meny vašej krajiny finančným ústavom vašej kreditnej karty. Nezabudnite, že výmenný kurz a ďalšie možné kurzy určí vaša banka.

Prenájmom našich služieb vyhlasujete, že poznáte a prijímate tieto pravidlá používania.

Naposledy upravené 3. augusta 2021.

Máte nejaké otázky? Náš tím je vám k dispozícii
KONZULTÁCIE O VÝKONNOSTI