Podmínky

Toto jsou OBECNÁ PRAVIDLA použití platná pro naši službu a pro naše předplatitele. Od nynějška bude osoba, která získá jakoukoli ze služeb Neolo.com, označována jako „Účastník“. Využití smluvních služeb předpokládá úplné přijetí následujících podmínek:

1 - Obsah

Služby smluvené s Neolo.com musí být použity výhradně pro zákonné účely. Použití jakékoli ze smluvních služeb se společností Neolo.com, které porušují jakékoli místní, národní nebo mezinárodní právo, je přísně zakázáno. Při používání služeb sjednaných s Neolo.com nebude účastník schopen: šířit nebo přenášet nelegální, urážlivé, hanlivé, rasistické, urážlivé informace nebo jakýkoli jiný druh nežádoucích informací, ať už prostřednictvím fotografií, textů, reklamních bannerů nebo odkazů na externí stránky a také publikovat, přenášet, reprodukovat, distribuovat nebo využívat jakékoli informace nebo software obsahující viry nebo jiné škodlivé komponenty, software nebo jiný materiál, který není originální (pirátský), porušuje práva duševního vlastnictví, publikuje nebo poskytuje materiál nebo zdroje o hackování, praskání nebo jiných informacích, které Neolo.com považuje za nevhodné. Jakékoli použití systému pro nezákonné účely umožní společnosti Neolo.com pozastavit smluvní služby bez předchozího upozornění. Chcete-li nahlásit službu nebo doménu, která se používá k nezákonným účelům, kontaktujte naše výzkumné oddělení na adrese: abusos@neolo.com

2 - Zamítnutí nebo odnětí služby

Neolo.com si vyhrazuje právo odmítnout pozastavit nebo zrušit služby sjednané předplatitelem s předchozím oznámením nebo bez něj, pokud dojde k jakémukoli jednání nebo činnosti, které společnost Neolo.com považuje za zneužití nebo porušení kterékoli z podmínek, pravidel a podmínek vystaveno zde, s předchozím oznámením nebo bez něj, a nenese odpovědnost za důsledky, které by z tohoto důvodu mohly vyplynout. Tato situace také zahrnuje případy, kdy technická oblast Neolo.com zruší službu na účty, které způsobují akce, které neumožňují správné fungování ostatních uživatelů. Každý případ pozastavení bude vyhodnocen a bude-li to možné, bude administrativní odvolání klienta poskytnuto. Účastník rovněž přijímá a upozorňuje, že si společnost Neolo vyhrazuje právo natrvalo odstranit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli smluvní službu, informace nebo obsah hostingu účastníka, pokud je to z provozních nebo obchodních důvodů nezbytné a není vyžadováno žádné jiné oznámení než Následující smluvní podmínky. Stejně tak může společnost Neolo.com požadovat další informace k ověření účtu zákazníka a k hodnocení chování zákazníka může používat služby třetích stran zaměřené na boj proti podvodům (například MaxMind). Neolo.com může od zákazníka zadržet platbu po dobu 30 pracovních dnů pro zákazníky, kteří mohou být klasifikováni jako nedůvěryhodní nebo kteří neověřují svůj účet platnou identifikací Neolo.com.

3 - Programy a skripty

V případě hostování účtů, které mají oprávnění k provádění, může předplatitel nainstalovat a spustit skripty, které považuje za vhodné. Neolo.com si však vyhrazuje právo deaktivovat jakýkoli skript nebo software nainstalovaný předplatitelem, který ovlivňuje normální fungování serverů a poškozuje ostatní klienty, kteří na nich hostují stránky. Na druhou stranu musí mít jakýkoli software nebo aplikace nainstalovaná uživatelem na serverech Neolo.com na sdílených i vyhrazených serverech odpovídající uživatelskou licenci, která zaručuje uživatelská práva. V případě žádosti o ověření licence od entity, která vlastní nainstalovaný software, bude služba pozastavena, dokud uživatel neodešle odpovídající oprávnění pro danou instalaci.

4 - Distribuce souborů

Webové stránky, jejichž účelem je distribuce a ukládání souborů (např. Fotogalerie, MP3, knihovny programů pro stahování, videa, velké komprimované soubory atd.), Budou posuzovány případ od případu. Neolo.com si však vyhrazuje právo zrušit pozastavení nebo smazání těchto účtů. Web lze považovat za zahrnutý do této charakterizace, pokud je více než 5% jeho obsahu věnováno archivům pro distribuci. V případě opětovného použití musíte za opětovnou aktivaci svého webu zaplatit pokutu odpovídající 50 USD.

5 - Spotřeba provozu (šířka pásma)

Všechny plány hostingu kromě neomezeného plánu, který je zpracován okamžitě, zahrnují určité množství měsíčního provozu. Pokud překročíte limit přenosu, budete při registraci služby upozorněni na e-mailovou adresu, kterou jste nastavili jako hlavní kontakt. Omezení nelze odstranit. Pokud je váš web často překračován, můžete požádat o prodloužení vašeho plánu, abyste získali vyšší přenosovou rychlost a vyhnuli se možnému zablokování webové služby.

6 - Smlouva o hostování

Neexistuje žádná předpokládaná záruka nebo povinnost, která není výslovně uvedena v tomto dokumentu, pokud jde o vztah mezi předplatitelem a společností NEOLO.COM. Po vyžádání plánu a odeslání potvrzovacího e-mailu s údaji o objednávce budete mít 30 dní na provedení příslušné platby. Po provedení platby za službu je třeba ji informovat z oblasti zákazníka. JAKÝ PŘÍSTUP JE NA HLAVNÍ STRÁNCE STRÁNKY, v možnosti: „Upozornit na platbu“ za účelem aktivace nebo Obnovení služby. Zadání platebních údajů nezaručuje, že vaše platba může být ověřena, zákazník si může po podrobném odhadnutí doby zpoždění zobrazit stav vaší platby z OBLASTI ZÁKAZNÍKŮ. Po ověření platby budete informováni e-mailem v kontaktním e-mailu. V případě, že naše správní oddělení nemůže vaši platbu ověřit, bude tato platební zpráva odstraněna, oznámení bude zasláno e-mailem a musíte je znovu informovat připojením naskenovaného dokladu o platbě.

Odhlásit se ze služby:
Chcete-li odhlásit službu, musí zákazník vyžádat a potvrdit ji z klientského panelu na customers.neolo.com. Pokud tak neučiní a služba bude i nadále aktivní, společnost Neolo si vyhrazuje právo jednat způsobem, který považuje za nezbytný k vyzvednutí služby.

7 - Důvěrnost

Neolo.com bude zachovávat důvěrnost a bezpečnost informací poskytnutých předplatitelem pro shromažďování služby, jak je popsáno v zákoně o ochraně dat.

8 - Ztráta dat

Neolo.com nezodpovídá za ztrátu dat na serveru z jakéhokoli důvodu. Za zálohování webu odpovídá uživatel. Je také odpovědností uživatele udržovat poštu systému webmail v bezpečí. Neolo.com nevytváří zálohy (záložní kopie) účtů větších než 35GB (35840Mb). Předplatitel tedy musí učinit preventivní opatření, aby zajistil jejich ochranu. V každém případě, kdy klient potřebuje obnovit nebo získat zálohu svého hostujícího účtu, musí zaplatit 50 USD za práci potřebnou k dokončení úkolu.

9 - Zpoždění přenosu domény

Neolo.com nenese odpovědnost za zpoždění při registraci domén a přenosy DNS způsobené třetími stranami nebo uživatelem, který získává naše služby.

10 - Platby a splatnosti

Měnová základna je USD. V případě, že klient neprovede platbu a upozorní na ni prostřednictvím zákaznické oblasti, si společnost Neolo.com vyhrazuje právo dočasně pozastavit web. Za reaktivaci musí být zaplacena částka odpovídající nákladům na obnovení vaší služby a bude znovu aktivována až po ověření akreditace platby. V případě nezaplacení 20 kalendářních dnů po datu vypršení platnosti dojde ke konečnému zrušení vašeho webu s odpovídajícím odstraněním všech informací hostovaných uživatelem. Tímto způsobem ztratí uživatel právo na nárok na smazané informace. Platba služby se provádí měsíčně předem, ročně, čtvrtletně nebo měsíčně, jak je uvedeno v detailu plánu. V platebních prostředcích, kde je nezbytná komunikace s klientem pro informování a individualizaci provedené platby, si společnost Neolo vyhrazuje právo preventivně pozastavit nebo zrušit účet zákazníka, dokud tento zákazník ohlásí uvedenou platbu a společnost Neolo.com nevydá potvrzení této platby.

Objasnění:

1 - V případě, že hostingový plán zahrnuje doménu po dosažení vypršení platnosti, doména a hosting automaticky přejde do pozastavení a změní status na vypršenou. Držitel bude mít 10 dní na to, aby zaplatil stejnou cenu za obnovovací cenu stanovenou serverem Neolo.com a po těchto 10 dnech musí být za doménu zaplaceno dalších 90 $ (s výjimkou MÍSTNÍCH DOMÁCÍ, které v závislosti na regulaci jednotlivých zemí jeho obnovení) a za které klient souhlasí s tím, že společnost Neolo.com nenese odpovědnost) plus cena za obnovení webhostingu, aby byla znovu aktivována činnost domény a hostingu. Neolo nezaručuje, že doména může být obnovena o více než byla provedena platba. V případě neschopnosti obnovit doménu Neolo vrátí účastníkovi částku zaplacenou za obnovu domény, která nemůže nikdy přesáhnout 11 U $ D (jednorázová platba).

2 - V případě plánů výhradně pro registraci mezinárodních domén se doména po uplynutí platnosti automaticky přepne do pozastavení a změní status, jehož platnost vypršela. Držitel bude mít 10 dní na to, aby zaplatil stejnou cenu za obnovení stanovenou serverem Neolo.com a po těchto 10 dnech musí být zaplaceno dalších 90 USD plus cena za obnovení, aby došlo k reaktivaci provozu domény. Neolo nezaručuje, že doména může být obnovena o více než byla provedena platba. V případě neschopnosti obnovit doménu Neolo vrátí účastníkovi částku zaplacenou za obnovu domény, která nemůže nikdy přesáhnout 11 U $ D (jednorázová platba).

11 - Rozdělení plateb na běžný účet

Běžný účet klienta u Neolo.com pracuje s modalitou: součet debetů a kreditů. Tímto způsobem je každá platba, kterou klient zadá, přičtena jako první k prvnímu obnovení administrativně AKTIVNÍ a / nebo POZASTAVENÉ administrativní služby. Pokud nedojde k žádnému vypršení platnosti, je částka připsána na nevyřízené nákupy nebo přiřazena jako OBCHODNÍ ROZVAHA pro budoucí nákupy nebo obnovení.

12 - Úpravy

Neolo.com si vyhrazuje právo na změnu charakteristik a cen nabízených plánů a / nebo služeb. Jakékoli oznámení, které má vliv na technické vlastnosti nabízených služeb, se uskuteční přímo prostřednictvím našich webových stránek na internetu. Pouhé využívání služeb společnosti Neolo znamená přijetí změn a / nebo aktualizací tohoto dokumentu.

13 - Zásady anti-SPAM (odesílání nevyžádané reklamy)

Spolu s růstem internetu roste také zneužívání e-mailů. Lidé se velmi zlobí na SPAM a odesílají stížnosti poskytovatelům. Z tohoto důvodu musíme zaujmout přísné stanovisko ohledně SPAM pošty. Účastník se zavazuje, že nevyžádanou reklamu bude přenášet e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem na internetu inzerováním jakýchkoli služeb hostovaných na Neolo.com, a to buď prostřednictvím smluvních služeb s námi, nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného poskytovatele služeb. Nedodržení tohoto bodu povede k okamžitému pozastavení a bez předchozího upozornění na smluvní služby. Veškeré generované výdaje budou účtovány na účet uživatele. Pokud je detekováno odeslání SPAM pošty uživatelem, bude účet pozastaven a musí být zaplacen 50 USD - jako poplatek za opětovné otevření účtu. Pokud toto pravidlo bude pokračovat, bude účet odstraněn z našich serverů a jak je uvedeno výše, uživatel musí nést vzniklé náklady a poškodit ostatní uživatele stejného serveru. Pokud je služba pozastavena pomocí SPAMu, bude na příslušné místo umístěna pozastavovací obrazovka. Tato obrazovka bude odstraněna, jakmile bude platba pokuty ověřena.

14 - Hromadné doručování pošty

Je hlášeno, že hromadné zasílání není povoleno, protože je ovlivněna činnost serveru, ze kterého je vytvořena. Pokud má účastník určitý počet uživatelů, kteří mají zájem o zasílání určitých informací o své společnosti nebo službě, kontaktujte před zasláním příslušné pošty technickou oblast na adresu customers.neolo.com, aby byli poskytnuti nezbytné pokyny, aby nedošlo ke konfliktům jakéhokoli druhu. V případě hromadného zasílání bude účet okamžitě pozastaven technickým oddělením naší společnosti. Obnoví se až poté, co účastník kontaktuje toto oddělení za účelem objasnění situace a společnost Neolo.com se domnívá, že neexistuje žádné riziko „zákazu“ IP adresy poštovního serveru nebo nasycení serverů.

15 - Zásady boje proti phishingu

Pozastavení a / nebo zrušení služby před detekcí phishingu z webů hostovaných na Neolo.com „Phishing“ je způsob související se získáváním informací pro realizaci podvodů a / nebo krádeží identity. Spočívá v pořizování informací, jako jsou čísla kreditních karet, hesla, informace o účtu nebo jiné osobní údaje, podvodem. Tento typ podvodu se obvykle přijímá prostřednictvím e-mailů nebo vyskakovacích oken. Neolo.com podporuje mezinárodní organizace v boji proti phishingu na internetu Pokud si myslíte, že jste se stali obětí phishingu, postupujte takto:

 • Okamžitě nahlásit podvod technické podpoře ze strany customers.neolo.com> Kontakt
 • Poskytněte podrobnosti scammeru, například přijaté zprávy, příslušnému orgánu prostřednictvím Centra pro hlášení podvodů na internetu https://www.ic3.gov. Toto středisko pracuje po celém světě ve spolupráci s právními úřady, aby rychle uzavřelo podvodné webové stránky a identifikovalo osoby odpovědné za podvod

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly odcizeny nebo ohroženy, měli byste je také sdělit FTC https://www.ftc.gov

 • Pokud je zákazník přímo odpovědný, pozastavení bude konečné a nevratné.
 • Pokud byly v aplikacích nainstalovaných za tímto účelem v aplikacích nainstalovaných ve vašem webovém prostoru použity chyby zabezpečení, musíte se zavázat je opravit a odstranit škodlivé soubory z vašeho webu.

Pokud dojde k opětovnému útoku, je třeba, aby byl váš web znovu aktivován, musíte zaplatit pokutu odpovídající 50 USD, znovu se zavázat k opravě zranitelností a odstranění škodlivých souborů z vašeho webu. Pokud bude poté váš účet pro tento účel znovu použit, přistoupíme ke konečnému a nezvratnému zrušení. Chcete-li nahlásit službu nebo doménu, která se používá k nezákonným účelům, obraťte se na naše oddělení výzkumu abusos@neolo.com

Stejně tak mohou hostitelské plány ukládat výhradně soubory odpovídající webovým stránkám. Videa .zip, .t.g.gz nebo jiná rozšíření, která přesahují velikost 100 MB, budou okamžitě zvážena a mohou být odstraněna přímo společností Neolo.com bez konzultace s klientem, aby byla zachována stabilita a obratnost serverů hostujících web. Toto odstranění obsahu nezakládá poskytovateli právo na náhradu škody. Pro ukládání velkých souborů (větších než 100 MB) musí klient najmout službu VPS.

16 - Peníze zpět (právo na vrácení peněz)

Právo požadovat vrácení peněz doručených společnosti Neolo.com jako platby za poskytnuté služby bude platné pouze tehdy, pokud služba odpovídá pouze jednomu z následujících plánů:

 • Plan 0, Plan 1, Unlimited Plan, Reseller Plans, Premium Plans.

Kromě toho, aby mohla být taková žádost o úhradu zvážena, musí být splněny následující požadavky:

 • Žádost musí společnost Neolo.com obdržet před prvními 30 dny původní služby. V případě úprav plánu se vezme datum nákupu první služby.
 • Plán, pro který je požadován MoneyBack, musí být AKTIVNÍ. Aby byla možnost MoneyBack ověřena, NESMÍTE před žádostí o vrácení peněz nebo v jejich průběhu požádat o odhlášení ze služby.
 • Požadavek bude platný pouze v případě, že služba nebyla poskytnuta nebo pokud byl prostoj větší než 90% za rok měřeno na webu siteuptime.com. Za administrativní výdaje, které nebudou vráceny, se stanoví poplatek za doplnění zásob ve výši 15%.
 • Neolo.com nevrací peníze v případě pozastavení hostování účtů za porušení autorských práv nebo platby provedené prostřednictvím platformy PayU nebo Payssion (ať už kreditní kartou nebo v hotovosti). Vráceny budou pouze platby provedené prostřednictvím služby PayPal.

Po obdržení žádosti o úhradu a po splnění výše uvedených požadavků Neolo.com žádost vyhodnotí a případně bude částka vrácena dohodnutými prostředky. Částka proplacení nebude zahrnovat částky nákladů na provize, které se vztahují na některé způsoby platby. Vrácení peněz může trvat 20 až 40 pracovních dnů. SSL, licence, registrace, obnovení a převody domén nebudou za žádných okolností vráceny. O vrácení peněz je možné požádat pouze do 30 dnů od počátečního uzavření smlouvy o službě, po uplynutí této doby uživatel souhlasí s tím, že nebude možné vrátit peníze.

17 - Registrace domény

Zpracování domény, za kterou je registrace placena na Neolo.com, závisí na dostupnosti v době registrace u příslušného subjektu. Tento postup začíná až po ověření platební akreditace. Jakmile je doména zpracována, nemohou být znaky domény upraveny a částka zaplacená doménou nemůže být vrácena. Provedením jakéhokoli postupu vztahujícího se k doméně na serveru Neolo.com souhlasíte s podmínkami stanovenými mezinárodní entitou ICANN Neolo.com potvrzuje dostupnost v okamžiku dokončení objednávky prostřednictvím serveru whois příslušného operátora TLD. Neolo.com nenese odpovědnost za informace obsažené v databázi WHOIS operátora TLD, protože je poskytována bez jakékoli záruky nebo záruky ohledně její přesnosti.

Pokud je doména, kterou zákazník zadal v objednávce, rozpoznána jako obsazená nebo neplatná, bude poskytnuta možnost odeslání alternativní domény, přičemž bude zachováno stejné rozšíření, jaké bylo zvoleno v nákupu. Detekce a hlášení rušné nebo neplatné domény se provádí, když doména již má ověřený platební a registrační krok. Oznámení se provádí e-mailem s pokyny pro odeslání alternativního jména. Neolo.com může pozastavit doménu z technických nebo administrativních důvodů, přičemž klient má možnost komunikovat s oblastí Platby ze své klientské oblasti za účelem vyřešení. Po dosažení vypršení platnosti domény automaticky přejde do pozastavení a změní stav na vypršela.

Držitel bude mít 10 dní na to, aby zaplatil stejnou cenu za obnovení stanovenou serverem Neolo.com, a po těchto 10 dnech musí být zaplaceno dalších 90 USD plus cena za obnovení, aby bylo možné znovu aktivovat provoz domény. Po 15 dnech od vypršení platnosti domény bude doména odstraněna.

18 - Obnovení domény

Obnoveny budou pouze domény, které byly původně registrovány společností Neolo.com bez výjimky. Domény, které se v této situaci nenacházejí, mají možnost být převedeny na Neolo.com a musí tuto změnu provést minimálně 30 dní před datem vypršení platnosti. Proces obnovy začíná až po ověření platby, i když nezaručuje obnovení domény. Obnovení domény bylo možné pouze v případě, že platba byla provedena včas a formou, jinak to nebude možné. Neolo.com také nezaručuje ani nepřebírá odpovědnost, pokud doménu nelze obnovit. Domény .com.es, .es, .com.pe a .pe je nutné obnovit 60 dní před vypršením platnosti, aby se zabránilo vstupu do období pro uplatnění. Domény .com.au a .au musí být obnoveny 90 dní před vypršením platnosti, aby se zabránilo vstupu do období pro uplatnění.

19 - Převod domény

Jedná se o službu, kterou Neolo.com provádí zdvořilostně se svými zákazníky, Neolo.com nenese odpovědnost za správné dokončení převodních procedur zahájených v oblasti registrace, protože to záleží pouze na entitě, kde je doména původně doménou Vydejte danou doménu včas a že e-maily zaslané na e-mailovou adresu administrativního kontaktu domény v počáteční registrační entitě jsou správně zodpovězeny. Žádná náhrada se neprovádí, protože Neolo.com platí na začátku procesu. Proces převodu začíná až po ověření platební akreditace Je na odpovědnosti klienta, který proces převodu zaplatí, ověří, zda je doména ve stavu Aktivní nebo OK ve výchozí registrační entitě a zadá kód převodu z vaší klientské oblasti. Aby byl rok přenesení přidán do převedené domény, musí to být více než 45 dní od data vytvoření nebo obnovení v jiné entitě.

20 - Maximální počet odeslaných e-mailů

Limit odesílání e-mailů povolených serverem Neolo.com v jeho jednotlivých plánech a prodejcích je 150 e-mailů za hodinu pro každou doménu a vytvořený hostingový účet. Pokud je detekován nadměrný počet e-mailů, bude odesílání odchozích zpráv blokováno až do konce hodiny od začátku pozastavení blokování odchozí pošty.
Nejčastější příčiny pozastavení jsou:

- Chyba zabezpečení v některé webové formě pro odesílání e-mailů. V těchto případech pozastavení nemá žádné náklady na reaktivaci a je aktivováno, jakmile uživatel komunikuje a koordinuje s technickou oblastí řešení zranitelnosti. - Použití e-mailového účtu výhradně pro odesílání nevyžádané pošty. Tyto případy vedou k pozastavení účtu, k otevření následného případu ak vygenerování příslušné faktury. Účet bude znovu aktivován až po ověření platby dluhu. DŮLEŽITÉ: Tato omezení se týkají pouze individuálních plánů a prodejců nalezených na sdílených serverech. Omezení vyhrazených serverů a VPS závisí pouze na kapacitě zařízení (hardware).

21 - Komunikace s technickou podporou a oblast plateb.

Optimální způsob kontaktu je přes customers.neolo.com. Hodiny telefonních služeb jsou od pondělí do pátku od 10:00 do 20:00 GMT -3. E-maily a lístky jsou zodpovězeny 24 hodin denně, 365 dní v roce.

22 - Povoleny hostingové plány a počet účtů

Jednotlivé bytové plány jsou uvedeny níže:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Neomezený plán (umožňuje více dalších domén, ale všechny musí být vlastněny majitelem účtu) Prémiové plány

Individuální ubytování je chápáno jako možnost hostování jednoho webu. Více ubytovacích plánů je uvedeno níže:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Vícenásobným hostingem se rozumí možnost vytvoření omezeného počtu hostitelských účtů, určeno podle smluvního plánu, z aktivovaného ovládacího panelu WHM. Každý z těchto hostingových účtů vám umožní hostit jeden web. Hosting webových stránek bude probíhat výhradně pomocí nástrojů povolených serverem Neolo.com. Úpravy smluvní služby, jejichž výsledkem je hosting více webových stránek, než jsou ty, které jsou povoleny, jak je podrobně uvedeno v charakteristikách plánu, nebudou v žádném případě povoleny. Akce jako například (ale ne pouze): addon domény pomocí direktiv APACHE v souboru .htaccess, přesměrování s PHP kódem nebo jakýmkoli jiným jazykem atd. Budou považovány za nedodržení. V případě, že předplatitel utrpěl dříve popsanou činnost, bude okamžité pozastavení služby pokračovat bez předchozího upozornění, dokud nebude situace normalizována. Tradiční účty sdíleného hostingu (plán 0, plán 1 a neomezený plán) a plány prodejců budou omezeny na 768 MB paměti RAM a ve výjimečných případech na 1 GB paměti RAM. Plány Premium Hosting, VPS Hosting a Dedicated Servers budou mít RAM v každém z plánů.

23 - Migrace

Migrace je zdarma v případě, že předchozí poskytovatel webhostingu používá cPanel a má možnost provést úplné zálohy. V opačném případě technický tým zváží, v závislosti na čase, který migrace zabere, pokud to vyžaduje určité náklady nebo ne. Migrace trvá 3 až 10 pracovních dnů podle dostupnosti času. V případě, že nemáte cPanel u předchozího poskytovatele, lze migrovat pouze web, ale ne e-mailové účty. Ty mohou být migrovány pouze ve výjimečných případech a za dodatečný poplatek, který bude dohodnut. Migrace probíhají od pondělí do pátku. Lze je provádět výjimečně o víkendech, ale pouze po předchozí dohodě mezi klientem a poskytovatelem.

24 - Platné právní předpisy a odpovědnost prodejce

Příslušnost a rozhodné právo. Veškeré spory nebo spory vyplývající z této Žádosti budou předloženy do jurisdikce příslušných soudů Federal Capital, Argentina. Tato smlouva se bude řídit zákony Argentinské republiky. Neolo.com nemá žádný smluvní vztah s koncovým zákazníkem, který službu uzavírá s „prodejcem“ služby. Podmínky a pravidla stanovená v tomto dokumentu mohou být změněny společností Neolo.com bez předchozího upozornění, a to oznámením prostředky, které považuje za nezbytné.

25 - Cotizaciones en moneda local

Hodnoty zobrazené v dolarech (USD) na této stránce byly vypočítány podle směnného kurzu dne centrální banky vaší země. V době nákupu bude transakce provedena na základě převodu místní měny vaší země finanční institucí vaší kreditní karty. Pamatujte, že směnný kurz a další možné kurzy určí vaše banka.

Najímáním našich služeb prohlašujete, že znáte a přijímáte tyto zásady použití.

Naposledy upraveno 3. srpna 2021.

Máte nějaké dotazy? Náš tým je vám k dispozici, aby vám pomohl
PERFORMNÍ KONZULTACE